pojmy pH a ORP

Co je pH?
Je to hodnota, která určuje kyselost nebo zásaditost roztoku. Hodnoty se udávají na stupnici od 0 do 14, kde hodnota 7 je neutrální. Roztok s hodnotou méně než 7 je kyselý a s hodnotou více než 7 je alkalický (neboli zásaditý). Čím více se blíží hodnota nule, tím více je roztok kyselý, a čím více se blížík hodnotě 14, tím více je zásaditý (alkalický)....

Pokud se bavíme o vodě, její hodnota pH přímo souvisí s poměrem kladně nabitých vodíkových iontů [H+] a záporně nabitých hydroxylových iontů [OH-].

  • Pokud má voda stejnou koncentraci iontů H+ a OH- iontů, je neutrální (pH = 7)
  • Pokud má voda vyšší koncentraci iontů H+, je kyselá (pH < 7)
  • Pokud má voda vyšší koncentraci iontů OH-, je alkalická (pH > 7)

Stejně jako Richterova stupnice, která určuje intenzitu zemětřesení, je stupnice pH logaritmickou stupnicí, což znamená, že když se pH zvýší nebo sníží o jednu jednotku, změní se koncentrace iontů H+ desetkrát. Například roztok s pH 8 je 10x zásaditější než roztok s pH 7. Roztok s pH 9 je 100xzásaditější než roztok s pH 7.

Co je ORP?
Není to sice vidět, ale všude kolem nás dochází k neustálé výměně elektronů, která probíhá mezi látkami ve vzduchu, na zemi, ve vodě a i v našem těle. Tento jev se nazývá výměna iontů.
Pokud se bavíme o vodě, její hodnota pH přímo souvisí s poměrem kladně nabitých vodíkových iontů [H+] a záporně nabitých hydroxylových iontů [OH-].


Ve snaze dosáhnout stability, látky, které postrádají elektrony, zoufale hledají elektrony, kdekoliv je to možné - tyto látky se označují jako oxidační činidla. Naopak látky, které mají nadbytek elektronů, jsou schopny darovat své nadbytečné elektrony - tyto látky se označují jako redukční činidla neboliantioxidační činidla.

Oxidačně redukční potenciál (ORP) je hodnota, která udává stupeň, jakým je látka schopná oxidovat nebo redukovat jinou látku. ORP se měří v milivoltech (mV) pomocí ORP měřicího přístroje.

Kladné ORP vyjadřuje, že látka je oxidačním činidlem. Čím vyšší je hodnota, tím více je látka oxidační. Například látka s hodnotou ORP +400 mV je 4x více oxidační než látka s hodnotou ORP +100 mV.
Záporné ORP vyjadřuje, že látka je redukční činidlo. Čím nižší je hodnota, tím více je látka antioxidační. Například látka s hodnotou ORP -400 mV je 4x silnější antioxidant než látka s hodnotou ORP -100 mV.

Většina druhů vody včetně vody z vodovodu a balené vody jsou oxidačními činidly, protože jejich hodnota ORP je kladná.

Alkalická ionizovaná voda je antioxidant, protože její hodnota ORP je záporná a je schopna darovat nadbytečné elektrony, aby neutralizovaly škodlivé účinky volných radikálů v našem těle.


Zdroj https://www.aquahealthproducts.com/understanding-ph-and-orp